Esküvői Idézetek II.


"Aki igazán szeret, azt kívánja, hogy kedveltje bukások és kitérők nélkül járja az életet öreg koráig, s ne érje bánat, ne érezze soha az irigy balsors csapásait."

(Plautus)

"Csak a szeretet egyesítheti úgy az érző lényeket, hogy teljesebbé teszi őket, mert egyedül a szeretet ragadja meg és ötvözi egységgé legmélyebb érzelmeinket."

(Pierre Teilhard de Chardin)

"... az adja a halandó
Tornyosúló jóllétének
Legszilárdabb talpkövét,
Hogyha ősi hajlokában
Mint tavasz virága, nyílnak
Kedves arcu gyermekek."

(Euripidész)

"Egy eszményi kapcsolat esetén a társ egyben a legjobb barát is. Senki sincs a világon, akivel szívesebben lennénk, akivel szívesebben beszélgetnénk, mint vele." 

(Brian Tracy) 

"Mi a legszebb ajándék, amit valaha kaptál? Vagy még inkább, mi a legszebb ajándék, amit valaha adtál? Talán mindkét esetben az, amelyet az ajándékadó a legjobb kívánságaiba csomagolt, és amellyel lényének egy részét is ajándékba adta."

(Wanda Fulton)

"Hogy legyetek feddhetetlenek
és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvete- medett nemzettség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon."

(Filippibeliekhez 2,15)

 

 

"Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban."

(1 Korinthus 11,11)

"A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura maga testének, hanem a felesége."

(1 Korinthus 7,4)

           
"Tégy engem, mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet a te karodra;" 

(Énekek Éneke 8,6) 


"Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségé- nek."

(Példabeszédek 5,18)


"Teremté tehát az Isten az em- bert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket."

(1 Mózes 1,27)


           
"És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.

És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testem- ből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből véte- tett.

Annakokáért elhagyja a fér-
fiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté."

(1 Mózes 2,22:24)vissza <<<

tovább az "ESKÜVŐI IDÉZETEK III."-ra >>>